07 августа 2013

"Фокусируйся на решении, не на проблеме." - Шри Амма Багаван

"Focus on the solution not on the problem." - Sri Amma Bhagavan